112

Visą parą

Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga

Įsakymas dėl dokumentų, reglamentuojančių duomenų saugą, tvirtinimo

Įsakymas dėl asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos ir IT audito išvadų

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklės

Asmens duomenų pažeidimų aptikimo, sustabdymo ir nagrinėjimo tvarka

Asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašas

Duomenų apsaugos pareigūnas 

Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR) reikalavimus, Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninėje duomenų apsaugos pareigūno funkciją vykdo UAB „JURIDICON“, juridinio asmens kodas 121125428, adresas Totorių g. 5-7, LT-01121 Vilnius.

Informacija kontaktams: tel. 8 5 269 11 00, 8 616 02000, el. p. dap@gargzdul.lt

Fiziniai asmenys gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninėje ir naudojimusi savo teisėmis pagal BDAR. Remdamasis šiuo reglamentu, duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

Į duomenų apsaugos pareigūną galima kreiptis telefonu, paštu, ar elektroniniu paštu.
Siekiant užtikrinti konfidencialumą, kreipdamiesi į duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašykite, kad korespondencija skirta duomenų apsaugos pareigūnui.